top of page

Visie

OOG.png

Dokter Roijé Huisartsenpraktijk  is een kleinschalige gezondheidsvoorziening waarin huisartsenzorg centraal staat. Wij bieden huisartsenzorg in de breedste zin van het woord aan voor de gehele populatie van Lochem. Ons doel is om deze zorg laagdrempelig en persoonlijk aan te bieden.

Waar gaan we als praktijk voor

Dokter Roijé Huisartsenpraktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is voor haar patiënten. Medewerkers en patiënten moeten zich er veilig en op hun gemak voelen.  Alle medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar hun eigen handelen alsmede naar nieuwe verworven informatie. Dit allemaal in een onderling prettige sfeer.

Om deze zorg Laagdrempelig te kunnen leveren:

  • Worden spoedafspraken op dezelfde dag gepland.

  • Streven wij ernaar niet urgente afspraken binnen 2 werkdagen te plannen.

  • Kunt u bij ons een afspraak maken zowel aan de balie, telefonisch als via de website.

  • Geeft de uitgebreide website daarnaast ook de mogelijkheid tot het stellen van

vragen aan de huisarts en het aanvragen van herhaalrecepten. Dit alles uiteraard op een beveiligde manier.

  • Kunt u bij ons terecht voor alle vragen over uw gezondheid. Dit kan zowel op lichamelijk als psychische gebied zijn.

  • Bezoeken wij patiënten thuis indien dit medisch noodzakelijk is.

Om deze zorg Persoonlijk te maken:

  • Werken wij met een klein team.

  • Bij spoedeisende zorg en afspraken op korte termijn wordt er door de assistente beslist (zo nodig in samenspraak met de arts) welke arts u medisch gezien het beste bij kan staan op dat moment.

  • Vinden wij dat een goede arts-patiëntrelatie gebaseerd dient te zijn op een wederzijdse vertrouwensbasis.

Eigen regie

Uw gezondheid en hoe u daarmee om gaat vinden wij een groot goed. Wij willen u dan ook steunen in uw eigen verantwoordelijkheid om goed voor uw eigen gezondheid te zorgen. Wij verwachten dan ook dat u zelf uw uitslagen op vraagt en dat u zelf de regie houdt over het aanvragen van uw (herhaal)medicatie. Via de patiëntenomgeving op de website of app is dit gemakkelijk 24u per dag te doen.

Uiteraard proberen wij zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen indien uitslagen of de aangevraagde medicatie hiertoe aanleiding geven.

Zoals reeds vermeld doen wij huisbezoeken bij patiënten thuis indien dit medisch noodzakelijk is. 

Patiënten die in een verzorgingshuis wonen kunnen op verzoek ook een huisbezoek aanvragen.

hart_edited.png

Dokter Roijé Huisartsenpraktijk staat voor het leveren van reguliere geneeskunde in de breedste zin van het woord. Wij werken zoveel mogelijk volgens de landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen. Uiteraard kunt u met ons wel het gesprek voeren t.a.v. complementaire geneeskunde.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk met de Lochemse apotheek afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. Daarnaast hebben wij in onze praktijk duidelijke afspraken over het gebruik en het herhalen van medicijnen. Wij zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van slaapmiddelen. Ook verwachten we van patiënten die continu medicijnen gebruiken, dat dit gebruik ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Jaarlijks wordt getoetst of wij nog voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen zoals opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook vinden wij het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en (huis)artsenopleiding.

Wij ontvangen geen vertegenwoordigers

Manier van werken

van en zijn op geen enkele manier verbonden aan de farmaceutische industrie, noch ontvangen wij sponsoring van andere partijen.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij het uitvoeren zoals de wet ons voorschrijft.

Ook hebben wij geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen in overleg dienen plaats te vinden. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs om dit via het spreekuur met ons te bespreken.

Om mensen met chronische ziekten, zoals Diabetes Mellitus en chronische longziekten (astma/COPD) kwalitatief en hoogwaardig te kunnen begeleiden zijn wij aangesloten bij Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu). Wij werken volgens de protocollen en transmurale afspraken die gemaakt zijn met zowel de 1e lijns samenwerkingspartners als de ziekenhuizen. Dit wordt regionale ketenzorg genoemd.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 en chronische longziekten protocollair uit te voeren volgens de regionale ketenzorgplannen

bottom of page